download PDF

Abstract

The article describes some methodological aspects of teaching the fundamentals of business and entrepreneurship in the bachelor degree course "Teacher education" with the competence approach. One of the priority directions of the state policy in the system of vocational education is its focus on the new federal state educational standards focused on the use of competency approach in education. The authors describe the application of the developed EUMK on the subject "Fundamentals of Business and Entrepreneurship" for bachelors enrolled in the course 050100.62 "Teacher Education".

Keywords

Computer science, information and educational environment, information technology, competence, competence approach in education, new educational technologies.

Efimova Irina Yuryevna – Ph.D. in Education, Associate Professor, Associate Professor of Business Informatics and Information Technologies Department, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk.

Movchan Irina Nikolaevna – Ph.D. in Education, Associate Professor, Associate Professor of Business Informatics and Information Technologies Department, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk.

1. Agdavletova A.M. O metodike prepodavaniya distsipliny “Informatsionnye sistemy i tekhnologii” [Method of teaching the subject "Information systems and technology"], Humanitarian research, 2015, no.3(43), pp. 67-69.

2. Belousova I.D. Bazovyi instrumentariy razrabotki osnovnykh obrazovatelnykh program v paradigme kompetentnostnogo podkhoda (na primere informatsionnykh sistem) [Basic Development Tools Basic Educational Programs in the Paradigm of Competence-based Approach (for example, Information Systems)], International Journal of Experimental Education, 2013, no.10, pp.12-15.

3. Belousova I.D. Vvedenie informatsionnykh tekhnologiy v protsess obycheniya studentov vuza: monografiya [Introduction of Information Technology in Learning Process of Students of High School: Monograph], Magnitogorsk, 2009, 141 p.

4. Belousova I.D. Professionalnye standarty v sfere obucheniya it spetsialistov [Professional Standards in the Field of Training of IT Professionals], Materials of the International scientific-practical conference "Modern society, education and science", 16 parts, Tambov, 2015, pp. 20-21.

5. Veremeyenko O.O., Efimova I.Y. Informatsionnyi menedzhment v obrazovanii [Information Management in Education], Materials of the International scientific-practical conference "Modern society, education and science", 16 parts, Tambov, 2015, pp. 32-33.

6. Efimova I.Y., Britikova V.S. Ispolzovanie informatsionnykh tekhnologiy v obrazovanii: perspektiva dalneyshego razvitiya [The use of information technologies in education: the prospect of further development], Proceedings of the All-Russian Youth Scientific and Practical Conference "Actual problems of the theory and techniques of computer science, mathematics and economics", 2015, pp. 203-208.

7. Efimova I.Y., Veremeyenko O.O. Ispolzovanie informatsionnykh tekhnologiy dlya osuschestvleniya mezhpredmetnykh svyazey [Use of Information Technology for Implementation of Interdisciplinary Connections], Proceedings SWorld, 2013, vol. 27, no.4, pp 53-56.

8. Efimova I.Y., Veremeyenko O.O. Ispolzovanie sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy v obrazovanii [The Use of Modern Information Technologies in Education], Materials of All-Russian Youth Scientific and Practical Conference "Actual problems of the theory and techniques of computer science, mathematics and economics", 2015, pp. 208-212.

9. Efimova I.Y., Verkhovtsev M.P. Tendentsii razvitiya sovremennogo professionalnogo obrazovaniya [Trends in Development of Modern Professional Education], Materials of AllRussian Youth Scientific and Practical Conference "Actual prob- ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 56 ЭСиК. №4(29). 2015 lems of the theory and techniques of computer science, mathematics and economics", 2015, pp. 213-215.

10. Kurzaeva L.V., Ovchinnikov I.G., Belousova I.D. K voprosy o formirovanii trebovaniy k rezultatam obycheniya it spetsialistov v sisteme nepreryvnogo professionalnogo obrazovaniya [On Formation of Requirements for Results of IT specialists Training in the System of Continuing Professional Education], Modern problems of science and education,2013, no.4, pp. 174.

11. M.V. Makhmutova Formirovanie modeli obrazovatelnoy informatsionnoy spedy podgotovki spetsialista [Formation of Model Educational Information Environment Specialist Training], Collection of scientific works Sworld, 2007, vol. 14, no.4, pp. 85-90.

12. Movchan I.N. Innovatsionnye podkhody v prepodavanii informatiki v vuze [Innovative Approaches in Teaching of Computer Science in High School], Modern scientific research and innovation, 2014, no.5-2(37), p. 45.

13. Movchan I.N. Ispolzovanie oblachnykh tekhnologiy v obrazovanii [The Use of Cloud Technologies in Education], Materials of the International scientific-practical conference "Modern society, education and science", 16 parts, Tambov, 2015, pp. 110-111.

14. Movchan I.N. K voprosy ob ispolzovanii tekhnologiy distantsionnogo obucheniya v vuze [Distance Learning Technologies in High School], Modern scientific research and innovation, 2014, no.9-2(41), pp. 29-33.

15. Movchan I.N. Nekotorye aspekty informatsionnoy podgotovki studentov vuza [Some Aspects of Information Preparation of Students of High School], Collection of scientific works Sworld, 2008, vol.18, no.1, pp. 34-36.

16. Movchan I.N. Nekotorye aspekty ispolzovaniya sovremennykh tekhnologiy distantsionnogo obycheniya v vuze [Some Aspects of the Use of Modern Technologies of Distance Learning in High School], Collection of scientific works Sworld, 2013, vol. 27, no.4, pp. 77-80.

17. Movchan I.N. Osobennosti formirovaniya edinoy informatsionno-obrazovatelnoy sredy obrazovatelnogo uchrezhdeniya [Features of Formation of Unified Informationeducational Environment of Educational Institutions], Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference "New Information Technologies in Education", Yekaterinburg, 2014, pp. 347-350.

18. Movchan I.N. Tsifrovye obrazovatelnye resursy: sovremennye vozmozhnosti i tendentsii razvitiya [Digital Educational Resources: Modern Features and Trends of Development], Collection of scientific works Sworld, 2010, vol. 26, no.4, pp. 36- 38.

19. Sarantseva D.A., Belousova I.D. Osobennosti razrabotki elektronnogo uchebno-metodicheskogo kompleksa [Features of Development of Electronic Educational Complex], Collection of scientific papers of the II International Conference "Information Technologies in science, administration, social services and medicine", Tomsk, 2015, pp. 761-763.

20. Sahnova T.N. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya professionalnogo informatsionnogo myshleniya studentov universiteta [Pedagogical conditions of formation of professional information thinking of university students], Dissertation for Ph.D. degree in Teaching, Sahnova Tatiana; Magnitogorsk State University, Magnitogorsk, 2003, 191 p.

21. Chusavitina G.N. Razvitie kompetentsiy nauchnopedagogicheskikh kadrov po obespecheniyu informatsionnoy bezopasnosti v ikt-nasyschennoy srede [Development of Competencies of Teaching Staff on Information Security in ICT-rich Environment], Supply and demand in the labor market and the market of educational services in the regions of Russia, 2011, pp.338-345.

22. Chusavitina G.N. Organizatsionno-pedagogicheskie usloviya effektivnogo formirovaniya konkurentnosposobnosti buduschikh it-spetsialistov v protsesse obucheniya v vuze [Organizational-pedagogical Conditions of Formation of Effective Competitiveness of Future IT professionals in Learning Process at the University], // New Information Technologies in Education Proceedings of the International scientific and practical conference, Yekaterinburg, 2012, pp. 521-524.

23. GEF HPE towards training 230700 "Applied Informatics" of 22.12.2009, URL: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/5.

24. Federal Law "On Education in the Russian Federation", 2012. -URL: http://www.consultant.ru/ document/ cons_doc_law_140174/.