doi 10.18503/2311-8318-2016-1(30)-39-44

download PDF

Abstract

The article is concerned with design of efficient and reliable systems of on-line control of electric motors for electric gas-compressor plants. The authors describe the architecture and methodology of artificial neural networks aimed at developing predictive models for megawatt electrical machines and the analysis results of the anticipated states of the units for bulk gas transport.

Keywords

Electric compressor plants, gas compressor units, megawatt electric motors, artificial neural networks, tests of selected networks, fuzzy Box-Jenkins model, method of spectral components dynamics analysis, prediction of current value and stator temperature.

Kryukov Oleg Viktorovich – Ph.D.(Eng.), Associate Professor, Main Specialist of JSC “Giprogaztsentr”, Nizhny Novgorod.

Serebryakov Artiom Vladimirovich – Ph.D.(Eng.), Associate Professor, Alekseev NGTU, Nizhny Novgorod.

1. Puzhaylo A.F. and others. Energosberezhenie i avtomatizatsiya elektroborudovaniya kompressornykh stantsiy [Energy Saving and Automation of Electrical Equipment of Gas-compressor Units], monograph, under the editorship of O.V. Kryukov, Nizniy Novgorod, Vector TiS, 2010, 570 p.

2. Kryukov O.V. Metodologiya i sredstva neiro-nechetkogo prognozirovaniya sostoyaniya gazoperekachivayuschikh ustanovok [Methodology and Means of Neuro-fuzzy prediction of Gas Compressing Unit State], Electri-cal engineering, 2012, no.9, pp.52-57.

3. Kryukov O.V. Kompleksnaya sistema monitoringa i upravleniya elektroprivodnymi gazoperekachivayuschimi agregatami [Integrated System of Monitoring and Control of Electric Gas-compressor Units], Proceedings of «Progressive information technologies, means and automation systems and their implementation in Russian companies», AITA-2011, Mos-cow, IPU RAN, 2011, pp. 329-350.

4. Puzhaylo A.F. and others. Energosberezhenie i avtomatizatsiya elektroborudovaniya kompressornykh stantsiy [Energy Saving and Automation of Electrical Equipment of Gas-compressor Units], monograph, under the editorship of O.V. Kryukov, Nizniy Novgorod, Vector TiS, 2011, vol.2, 664 p.

5. Milov V.R., Shalashov I.V., Kryukov O.V. Protsedury prognozirovaniya i prinyatiya resheniy sisteme tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta [Processes of Forecasting and Decision Making in the System of Maintenance and Repair], Automation in industry, 2010, no.8, pp.47-49.

6. Kruykov O.V., Stepanov S.E., Titov V.G. Vstroennye sistemy monitoringa tekhnicheskogo sostoyanuya elektroprivodov dlya energeticheskoy bezopasnosti transporta gaza [Integrated Monitoring Systems of Electric Drive Technical State for Energy Preparedness of Gas Transportation], Energy security and energy saving, 2012, no.2, pp. 5-10.

7. Babichev S.A., Zakharov P.A., Kryukov O.V. Monitor-ing tekhnicheskogo sostoyaniya privodnykh elektrodvigateley gazoperekachivayuschikh agregatov [Monitoring of Technical State of Electric Motors of Gas-compressor Units], Control. Diagnostics, 2009, no.7, pp. 33-39.

8. Babichev S.A., Kryukov S.A., Titov V.G. Avtomatizirovannaya sistema bezopasnosti elektroprivodnykh gazoperekachivayuschikh agregatov [Automatic Safety System of Electric Gas-compressor Units], Electrical engineering, 2010, no.12, pp. 24-31.

9. Babichev S.A., Zakharov P.A., Kryukov O.V. Avtomatizirovannaya sistema operativnogo monitoringa privodnykh dvigateley gazoperekachivayuschikh agregatov [Au-tomatic System of On-line Monitoring of Electric Motors of Gas-compressor Units], Automation in industry. 2009. no.6, pp. 3-6.